¿QUE PASSA SI NO HI HA REUNIÓ DE VEINS?
QUE FER SI NO ES POT CELEBRAR LA JUNTA DE PROPIETARIS

 

 

Des de FINQUES RIERA BLANCA hem estat buscant la manera de poder dur a terme les reunions, però la realitat és complexa i cada dia es modifiquen nous aspectes que dificulten el procés de reunió. La ultima modificació en la qual queden excloses les reunions de 10 persones i passen a ser 6, acció aprovada pel Govern, ha perjudicat la immensa majoria de les comunitats i és per això que passem a detallar els únics aspectes que es tractaran en les pròximes reunions i que manera es procedirà.


A Catalunya a diferència de moltes altres CCAA s'han aprovat algunes mesures de seguretat que pel coneixement dels nostres clients detallarem a continuació.Les comunitats de propietaris a Catalunya


Després de la finalització de l'estat d'alarma en el conjunt del país, i amb efectes en el que aquí es refereix des del 21 de juny de 2020, la Generalitat va aprovar un Decret llei, el 26/2020, en el qual entre altres disposicions recull algunes mesures aplicables a les juntes de propietaris en les comunitats subjectes a règim de propietat horitzontal de l'àmbit territorial català. Com se sap, Catalunya té una regulació pròpia de la propietat horitzontal, continguda en el codi civil català.Juntes de propietaris: en quines condicionsQueda suspesa fins al 30 d'abril de 2021 l'obligació de convocar i celebrar les juntes de propietaris en les comunitats.

Però existeix la possibilitat que cada comunitat pugui convocar i celebrar la junta de propietaris dins d'aquest termini, atenent les seves circumstàncies i les mesures de seguretat a cada moment aplicables, a iniciativa de la Presidència o si el demana almenys un 20% dels propietaris amb dret al vot, que representin el mateix percentatge de quotes.
Com celebrar les juntes?Proposem per a un futur no gaire llunyà que aquelles comunitats que els sigui impossible reunir-se menys de 6 persones fer ús de videoconferència, emparat aquest procés en l'article 312-5.2 del Codi civil de Catalunya.

 El problema és que la immensa majoria de les comunitats no ha contemplat fins avui en els seus estatuts la possibilitat de realitzar juntes per videoconferència, per la qual cosa aquestes no estarien emparades pels estatuts.

També s'ha de saber que l'ús de la videoconferència exigirà, òbviament, segons preveu la Llei catalana l'acord per majoria simple, per la qual cosa s'exigirà un previ acord per junta per a la seva aprovació i adaptació. Perquè aquest tipus de reunions es puguin dur a terme crearem un manual amb tot el procés pas a pas perquè ningú es quedi fora del sistema sigui com sigui la seva condició.Pròrroga del pressupost i els càrrecsL'últim pressupost anual aprovat s'entén prorrogat fins a la celebració de la junta ordinària, en la qual també s'ha de procedir a l'aprovació dels comptes anteriors i a la renovació dels càrrecs.

Per tant, els càrrecs continuaran sent els mateixos fins que se celebri la pròxima Junta.La presa d'acords sense Junta


El Decret preveu que mentre no es convoqui i celebri la junta ordinària, es poden prendre acords sense reunió, a instàncies de la persona que la presideix.

Poden establir la possibilitat d'adoptar acords mitjançant l'emissió del vot per correu posatal;comunicació telemàtica; o qualsevol altre mitjà, sempre que quedin garantits els drets d'informació i de vot, que quedi constància de la recepció del vot i que es garanteixi la seva autenticitat.

En cas que no es compleixin les garanties d'aquest nou procés pot ser impugnat per propietaris absents o disconformes.

Però, com s'ha dit, no és descartable l'opció que es convoqui una reunió en la qual els veïns acordin fer-se representar per un nombre reduït de propietaris que sí que puguin assistir a una reunió presencial amb respecte a totes les normes de precaució sanitàries.

 

 

Com es computaran els vots?


Els vots dels propietaris que no aportin la seva proposta es computaran com a favorables tal com ho estableix l'art. 553-25 del Llibre V del CCC.

Els vots que requereixin Unanimitat o Majories qualificades, tal com s'indica en l'art. 553-26 del Llibre V del CCC s'aconseguiran en el transcurs d'1 mes des de l'adopció de l'acord.Termini per a respondre aquesta votació.

El termini per a respondre aquesta votació és de 15 dies donis de l'enviament fefaent per part de l'administrador d'aquesta mateixa convocatòria.

 

Sobre finques Riera blanca
Un equipo de profesionales expertos en administración de fincas y asesoría legal, fiscal, laboral y técnica. La gestión de su comunidad o negocio, en buenas manos!
Últims artícles