Nova normativa d'ascensors: en què consisteix i quan entra en vigor?

A partir de l'1 de juliol del 2024 entra en vigor la nova normativa d'ascensors, coneguda com a Instrucció Tècnica Complementària ITC AEM 1 d'Ascensors, que afectaran un total d'1,1 milions d'ascensors a Espanya, segons estimacions de la Federació Empresarial Espanyola d'Ascensors (FEEDA). 

Si bé no tots els ascensors requereixen modificacions, sí que es calcula que al voltant del 35% s'hauran d'adaptar a les noves exigències, cosa que implicarà una inversió considerable per als propietaris.

A continuació us expliquem els objectius de la nova normativa d'ascensors, així com les mesures de seguretat que s'hauran de complir ia quins ascensors afecta.

Objectius de la nova normativa d'ascensors

La nova normativa ITC AEM 1 Ascensors, publicada al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) el passat 13 d'abril, busca garantir la seguretat, accessibilitat i sostenibilitat dels ascensors a Espanya

D'aquesta manera, els objectius principals de la nova normativa són: 

 • Augmentar la seguretat de les persones i béns
 • Protegir el medi ambient
 • Millorar l'accessibilitat
 • Reformar la formació
 • Incrementar la seguretat del parc d'ascensors existent

A més d'aquests objectius, la normativa també inclou altres novetats com

 • Noves obligacions per a empreses conservadores d'ascensors.
 • Modificacions en els procediments de posada en servei dels ascensors.
 • Canvis a les obligacions dels titulars d'ascensors.

Mesures mínimes de seguretat a implantar als ascensors existents

Tots els ascensors inclosos en aquesta instrucció tècnica, excepte aquells amb declaració de conformitat CE o UE segons les Directives i Reglaments esmentats, hauran d'incorporar obligatòriament, i en els terminis establerts, les mesures de seguretat següents a partir de l'entrada en vigor del Reial decret.

 1. Anivellació deficient. Seguretat i accessibilitat.
 2. Protecció de l'usuari/ària contra el tancament de portes durant l'entrada o la sortida de la cabina.
 3. Protecció de l'usuari/ària contra els moviments ascendents incontrolats de la cabina i els moviments incontrolats de cabina en repòs i portes obertes.
 4. Comunicació bidireccional a cabina. Rescat d'usuaris atrapats.
 5. Substitució de guies.
 6. Dispositius de control de càrrega.
 7. Adaptació del contrapès
 8. Mesures d'increment de la seguretat derivades de legislacions anteriors

A quins ascensors afecta la nova normativa?

La nova normativa d'ascensors afecta tots els ascensors destinats al transport de persones que comuniquin dos pisos o més a Espanya, un total d'1,1 milions. Aquesta normativa introdueix canvis significatius en les regulacions amb un impacte considerable, tant en termes de la quantitat d'ascensors afectats a Espanya com en les inversions necessàries per adaptar-les.

La necessitat de reformes no depèn només de l'antiguitat de l'ascensor; i és que un factor determinant és l'historial de manteniment i les actualitzacions que hagi rebut.

Segons el Reial Decret pel qual s'aprova la Instrucció Tècnica Complementària AEM 1 Ascensors, aquests són els tipus d'ascensors afectats

 • Els ascensors la introducció dels quals al mercat s'hagin efectuat amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquest Reial decret. Aquests ascensors seguiran amb la normativa anterior, però han de complir amb el manteniment, les inspeccions i les modificacions de la ITC AEM 1.
 • Ascensors de velocitat nominal fins a 0,15 m/s no registrats a les comunitats autònomes corresponents:
  • Els instal·lats entre el 30 de desembre del 2009 i la data d'exigibilitat de la instrucció tècnica disposaran de 18 mesos per registrar-se.
  • Els instal·lats entre l'1 d'agost del 1997 i el 29 de desembre del 2009 disposaran de 24 mesos per registrar-se.

 

Sancions per l'incompliment d'aquestes regulacions

El compliment de la normativa és obligatori, i les sancions per incompliment es classifiquen i sancionen segons la Llei de la Indústria i les seves modificacions: 

 • Les infraccions lleus amb multes de fins a 60.000 euros.
 • Les infraccions greus amb multes de fins a 6.000.000 d'euros.
 • Les infraccions molt greus amb multes de fins a 100.000.000 d'euros.

A més a més d'evitar sancions, el compliment d'aquestes regulacions és crucial per garantir la seguretat dels usuaris dels ascensors.

nueva ley ascensores

Com afecta la normativa a Catalunya?

A partir de l'1 de juliol del 2024, la nova normativa d'ascensors afectarà entre el 75% i el 85% dels elevadors a Catalunya, aproximadament 150.000 unitats. S`'estima que la implementació de la nova normativa requerirà una inversió total de més de 700 milions d'euros a Catalunya.

Amb l'objectiu de millorar la seguretat i l'accessibilitat d'aquests ascensors, les reformes necessàries tindran un cost que variarà entre 500 € i 40.000 €, depenent de la complexitat de la intervenció, i seran les comunitats de veïns les que hagin d'assumir aquesta despesa.

Sobre finques Riera blanca
Un equipo de profesionales expertos en administración de fincas y asesoría legal, fiscal, laboral y técnica. La gestión de su comunidad o negocio, en buenas manos!
Últims artícles