Deduccions Renda 2022 Catalunya: Quines són i quantes puc aplicar?

Deduccions i exempcions a la renda, què són?

Les exempcions són beneficis fiscals establerts pel Govern o la llei que alliberen el contribuent del pagament de l'impost, cosa que significa que no tenen l'obligació de tributar. Aquestes exempcions s'apliquen a determinats ingressos o situacions, com ara les prestacions per desocupació o les beques d'estudi.


D'altra banda, les deduccions a la renda suposen una reducció total o parcial a la base imposable del pagament d'impostos. És a dir, es tracta d'un benefici econòmic establert per la llei que afavoreix a la quota final a pagar a Hisenda. En aquest cas, el contribuent sí que està obligat a tributar, però se li permet deduir determinades despeses, com ara les despeses d'habitatge habitual, les despeses d'educació o les aportacions a plans de pensions.

Finques Riera Blanca

Deduccions per a la renda a Catalunya

Si heu de presentar l'IRPF a Catalunya, poseu atenció a les deduccions per a la renda d'aquest any i estalvieu diners. Aquestes són les principals deduccions per a la Renda 2022 a Catalunya:

Deducció per naixement o adopció d'un fill

Pel naixement o adopció d'un fill el 2022, si fas la declaració de la renda individual, pots deduir 150 euros de la quota íntegra autonòmica o 300 euros si ets família monoparental o fas la declaració de la renda conjunta. Aquesta deducció és aplicable a totes les famílies sense importar els ingressos percebuts.

Deducció per viduïtat

S'aplica el mateix any que has perdut la teva parella i es perllonga dos anys més. La quantia que es resta normalment a la declaració de la renda és de 150 euros, però l'ajuda puja a 300 euros si t'has quedat vidu o vídua i tens a càrrec teu un o més descendents menors de 25 anys sempre que no n'hi hagin presentat encara  la declaració de la renda pel vostre compte.

Deducció per lloguer d'habitatge habitual

Aquest ajut suposa un 10% del que has pagat de lloguer el 2022, amb un límit de 300 euros o de 600 euros si ets família monoparental o nombrosa. A més, s'han de complir totes aquestes condicions per aplicar la deducció de l'habitatge habitual a Catalunya:

 1. Estar en alguna de les situacions següents:
  • Tenir menys de 32 anys, a la data de meritació de l'impost
  • Haver estat a l'atur un mínim de 183 dies o més.
  • Tenir una discapacitat almenys del 65%
  • Ser vidu amb 65 anys o més.
 2. Que la suma de les bases imposables general i de l'estalvi no superi els 20.000 euros a la declaració individual o 30.000 a la declaració conjunta.
 3. Que el lloguer pagat sigui menys del 10% dels rendiments nets del contribuent.

Deducció per donació a la investigació científica i tecnològica

Altres deduccions de la renda a Catalunya aplica que si has fet una donació econòmica a centres de recerca d'universitats catalanes o promoguts per la Generalitat, pots deduir el 30% (anteriorment el 25%) del que hagis donat, però amb un límit màxim del 10% de la quota íntegra autonòmica.

A més, s'imposa un nou límit conjunt amb la deducció estatal per donatius a entitats sense ànim de lucre, pel qual no podria superar la suma de les dues deduccions el 100%.

Deducció per rehabilitació de l'habitatge habitual

Si vas fer una rehabilitació el 2022 al teu habitatge habitual o en un habitatge del qual ets propietari, encara que sigui a mitges amb una altra persona, es pot reconèixer com una despesa deduïble a l'IRPF a Catalunya i pots restar-ne l'1,5% que vas pagar amb un límit de 9.040 euros. Per rehabilitació es considera una reconstrucció de l'habitatge mitjançant consolidació i tractament d'estructura, façana i elements anàlegs.

Deducció tenir 2 o més pagadors

Pots aplicar la deducció per doble pagador a Catalunya sí per obtenir rendiments íntegres de treball per quantia compresa entre 14.000 i 22.000 euros, de més d'un pagador (P. ex. ERTE), resultes obligat a presentar declaració a l'IRPF per aquesta circumstància

L'import de la deducció serà el resultat de restar de la quota íntegra autonòmica (casella [0546] de la declaració) la quota íntegra estatal (casella [0545] de la declaració), sempre que la diferència sigui positiva.

Deducció per fomentar la llengua catalana

Una altra de les deduccions autonòmiques a Catalunya que pots aplicar és si has fet una donació econòmica a alguna entitat que fomenti l'ús de la llengua catalana o de l'occità. En aquest cas, podreu deduir el 15% de la vostra donació, també amb un màxim del 10% de la quota íntegra autonòmica.

Deducció per instal·lar plaques solars

Finalment, una altra de les deduccions de renda a Catalunya que et pots aplicar és per la instal·lació de plaques solars. Si sou el propietari de l'habitatge, aquest és de segona mà i heu aconseguit reduir en un 30% o més l'indicador d'energia primària no renovable o una classificació energètica d'A o B us podeu desgravar fins al 40% del preu invertit.

Per això, és obligatori presentar un Certificat d'Eficiència Energètica amb menys de dos anys d'antiguitat respecte a la data en què instal·les les plaques solars i després un altre de posterior per garantir que s'ha produït una millora energètica.


 

Especialistes en tramitar declaracions de renda a Catalunya

A Finques Riera Blanca som especialistes en la tramitació de declaració de renda a Catalunya i us assessorem en relació amb les deduccions autonòmiques de Catalunya o amb les possibilitats d'exempció.

Tens cap dubte abans de fer la declaració de la Renda 2022? Poseu-vos en contacte amb nosaltres i us ajudarem a resoldre els dubtes que us sorgeixin amb atenció personalitzada!

Sobre finques Riera blanca
Un equipo de profesionales expertos en administración de fincas y asesoría legal, fiscal, laboral y técnica. La gestión de su comunidad o negocio, en buenas manos!
Últims artícles