LA FIANÇA EN EL LLOGUER, T'AJUDEM?
¿PROBLEMES AMB LA FIANÇA?

LA FIANÇA EN EL LLOGUER, PROBLEMA HABITUAL?

Has tingut problemes amb la devolució de la teva fiança? el llogater es nega a retornar-te-la?

En el següent post t'informem sobre els “problemes” a l'hora de retornar la fiança, quan i com s'ha de fer i que es pot descomptar d'ella.

Gairebé totes les persones coneixem el que és una fiança o el lloguer d'un pis. A priori ens sona a tots. En els últims anys s'han disparat els lloguers davant de les compres de pisos per temes econòmics i característiques de la societat actual.
És per això que creiem convenient des del nostre coneixement de la matèria compartir amb vosaltres una cosa tan simple, però alhora tan rellevant com és la fiança d'un lloguer d'un pis.

Quan parlem de fiança parlem d'una quantitat de diners que lliurem quan entrem a viure a una casa de lloguer, a part de la mensualitat.
D'aquesta manera l'amo tindrà algun tipus de garantia econòmica quan l'inquilí deixi el pis i aquest no es trobi en les condicions necessàries per al lliurament de claus.

Però no per això  pot decidir lliurement quan quedar-se amb aquesta fiança, ja que pot comportar a actuar de mala fe i buscar excuses infundades per a quedar-se amb l'import d'aquesta.

QUAN ES RETORNA LA FIANÇA?

La fiança, per norma general, es retorna quan es finalitza el lloguer. Es lliura obligatòriament en l'entrada al pis i es retorna amb la finalització del lloguer.
Així ho diu la Llei d'Arrendaments Urbans (LAU) de 1994 en el seu article 36.1: “A la celebració del contracte serà obligatòria l'exigència i prestació de fiança en metàl·lic en quantitat equivalent a una mensualitat de renda en l'arrendament d'habitatges i de dos en l'arrendament per a ús diferent del d'habitatge.”

QUAN EM PODEN DESCOMPTAR DINERS DE LA FIANÇA?

L'amo abans de retornar la fiança vaig poder descomptar una sèrie de despeses, però aquestes despeses són molt concrets i són els següents:

1.- Pagaments pendents
Si l'inquilí deu algun mes o part d'algun mes l'amo pot cobrar-l'hi de la fiança. Això sí, ha de justificar-ho amb els seus mitjans disponibles.

2.- Indemnització per deixar el pis abans d'hora
Una vegada han passat sis mesos de lloguer, l'inquilí pot deixar el pis llogat en qualsevol moment, encara que aquest estigués estipulat per a mes temps, sempre que avisi a l'amo amb almenys 30 dies. Però en el contracte de lloguer es pot haver pactat que l'inquilí indemnitzarà a l'amo si deixa el pis abans d'hora i aquesta indemnització ha d'ajustar-se al que s'estableix per la LAU en el seu article 11: “L'arrendatari podrà desistir del contracte d'arrendament, una vegada que hagin transcorregut almenys sis mesos, sempre que li ho comuniqui a l'arrendador amb una antelació mínima de trenta dies. Les parts podran pactar en el contracte que, per al cas de desistiment, degui l'arrendatari indemnitzar a l'arrendador amb una quantitat equivalent a una mensualitat de la renda en vigor per cada any del contracte que resti per complir. Els períodes de temps inferiors a l'any donaran lloc a la part proporcional de la indemnització.”

És a dir, l'amo podrà exigir la seva indemnització i cobrar-la-hi de la fiança si l'inquilí deixa el pis abans del que es preveu, però per a fer-lo ha d'haver inclòs la clàusula de desistiment i indemnització en el contracte de lloguer i cobrar-la segons l'estipulat per la LAU.

3.- Subministraments pendents de pagament
Quan l'inquilí deixa el pis de lloguer és molt difícil que es depurin les despeses de tots els subministraments contractats és per això que l'amo es queda amb la fiança fins que arribin els rebuts pertanyents a l'inquilí perquè amb les factures d'aquests es descompti el que s'ha deixat a deure i retorni la part restant.
Una altra situació és la que l'inquilí paga directament els subministraments, és a dir, encara que deixi el lloguer continua tenint en el seu compte bancari la domiciliació de tots els subministraments. Llavors l'inquilí pagarà tot el que ell hagi consumit i després ja faci el canvi de domiciliació amb l'amo. Així l'amo lliura la fiança a l'inquilí el mateix dia del lliurament de les claus si no hi ha un altre deute pendent.

4.- Desperfectes en l'habitatge
Quan l'inquilí trenca alguna cosa, és la seva obligació reposar-lo. Si no ho fa l'amo pot descomptar-l'hi de la fiança sempre que l'acompanyi de la factura corresponent.
Però què és el que li correspon reparar a un inquilí? En principi, l'article 21.4 de la LAU de 1994 diu que “les petites reparacions que exigeixi el desgast per l'ús ordinari de l'habitatge seran de càrrec de l'arrendatari.”
S'entén que el desgast per ús és a càrrec de l'inquilí, així com la conservació i manteniment dels elements. Però en cas de trencar alguna cosa ha de ser ell qui ho reposi de la seva butxaca.

I què ha de pagar l'amo?

Ell ha de fer-se càrrec de totes les obres que siguin necessàries fer per a mantenir l'habitabilitat de la casa. Així com la reparació de tots els elements que han arribat al final de la seva vida útil.

I SI HI HA PROBLEMES AMB LA DEVOLUCIÓ?
Si l'amo es nega a retornar la fiança l'inquilí ha d'exigir explicacions, de per què i que li justifiqui cada despesa que descompta de la fiança amb les seves factures corresponents. Si està intentant quedar-se amb la fiança per alguna raó que no hem esmentat en aquest post i la seva justificació no et convenç, demana assessorament jurídic.

I tranquil en cas de procés judicial, si la quantia és inferior a 2000€, no es necessari abogat ni procurador.

Sobre finques Riera blanca
Un equipo de profesionales expertos en administración de fincas y asesoría legal, fiscal, laboral y técnica. La gestión de su comunidad o negocio, en buenas manos!
Últims artícles